Tìm thấy 13 văn bản - Hiển thị 13 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1433/QyĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quy định về Phông Lưu trữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1001/BC-ĐHH 07-07-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2019 của Bộ Chính trị và một số định hướng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, triển khai Nghị Quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019
625/KH-ĐHNN 06-07-2020 Kế hoạch chuẩn bị triển khai dạy và học Ngoại ngữ không chuyên theo Thông báo kết luận số 969 ngày 01/7/2020 của Đại học Huế
180/KH-BGDĐT 20-03-2020 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
310/CTr-ĐHH 11-03-2020 Chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 18/2/2020 của Đảng ủy Đại học Huế tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế
696/BGDĐT-GDTC 04-03-2020 Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong trường học
240/ĐHH-ĐTCTSV 01-03-2020 Thực hiện một số biện pháp khi sinh viên trở lại học tập
550/BGDĐT-GDTC 25-02-2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong trường học
145/BC-ĐHH 12-02-2020 Báo cáo thực hiện thông báo kết luận số 1328/TB-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
417/KH-BCĐ 31-01-2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
1203/KH-ĐHH 05-09-2019 Kế hoạch năm học 2019-2020
1178/KH-ĐHH 29-08-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
1003/QC-ĐHH-CATP 24-07-2019 Quy chế phối hợp giữ Đại học Huế và Công an Thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú