Tìm thấy 11 văn bản - Hiển thị 11 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
44/QĐ-ĐHH 15-01-2021 Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế
05/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2020
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
2692/QĐ-ĐHNN 14-12-2020 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
1223/KH-ĐHNN 27-11-2020 Kế hoạch công tác thanh tra của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1841/KH-ĐHH 20-11-2020 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
1010/KH-ĐHNN 15-10-2020 Kế hoạch công tác pháp chế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1003/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
987/QĐ-ĐHH 15-07-2020 Quyết định Thanh tra công tác coi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
145/BC-ĐHH 12-02-2020 Báo cáo thực hiện thông báo kết luận số 1328/TB-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1178/KH-ĐHH 29-08-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc