Tìm thấy 117 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
05/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/QĐ-ĐHĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
04/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
52/QĐ-ĐHH 18-01-2021 Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020
55/KH-ĐHH 15-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021
44/QĐ-ĐHH 15-01-2021 Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế
50/TB-ĐHH 14-01-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020
09/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế
05/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2020
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
2141/NQ-ĐHH 31-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020
2123/TB-ĐHH 30-12-2020 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị nhóm Nghiên cứu mạnh, đạo đức trong nghiên cứu và liêm chính trong khoa học
2104/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập các Ban Thẩm định Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2098/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương Đại học Huế năm 2020
2092/QĐ-ĐHH 29-12-2020 Quyết định về việc công nhận Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 của Đại học Huế
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định bổ sung Quy định về học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2006 của Giám đốc Đại học Huế
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
2012/QĐ-ĐHH 22-12-2020 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
1931/QĐ-ĐHH 11-12-2020 Quyết định khen thưởng bổ sung khuyến khích tài năng năm 2020
83/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định về việc giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1936/TB-ĐHH 04-12-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
1719/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019-2020 và tuyên dương thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
1715/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế và Tổ giúp việc
1721/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình tại Đại học Huế
1682/QĐ-ĐHH 23-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên Cao học thuộc Đại học Huế
1841/KH-ĐHH 20-11-2020 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
1658/QĐ-ĐHH 17-11-2020 Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020