Tìm thấy 21 văn bản - Hiển thị 21 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
804/HD-SNV 18-07-2018 Hướng dẫn phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua
14/HD-ĐU 11-07-2018 Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên
863/HD-ĐHH 26-06-2018 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
836/HD-ĐHH 21-06-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web trong hệ thống website của Đại học Huế theo chuẩn xếp hạng Webometrics
321/HD-ĐHNN 24-04-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2017-2018 dánh cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm
318/HD-ĐHNN 23-04-2018 Hướng dẫn về trách nhiệm của cán bộ coi thi kết thúc học phần
158/HD-BCH 14-03-2018 Hướng dẫn thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2018
42/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc thay đổi cách thức giảng dạy một số học phần trong chương trình Ngôn ngữ Anh dành cho các lớp Chính quy mở rộng và Vừa làm vừa học
43/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc Đào tạo đại học chương trình 2 vừa làm vừa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
700/HD-ĐHNN 12-09-2017 Hướng dẫn thực hiện học phần" Thực tập cuối khóa " năm học 2017 - 2018 (Dành cho khối sinh viên văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ Văn)
643/HD-ĐHNN 22-08-2017 Hướng dẫn tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của Trường/ Khoa thành viên Đại học Huế (Bổ sung lần thứ nhất)
355/HD-ĐHNN 09-05-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2016-2017( Dành cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm)
1379/BGDĐT-GDQP 05-04-2017 HD- Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
249/ĐHNN-CTHSSV 30-03-2017 Kế hoạch tổ chức học GDQP-AN cho sinh viên khóa 12 năm 2017
212/HD-ĐHNN 21-03-2017 Hướng dẫn quy trình nộp đơn xin thi bổ sung
12/HD-VTLT 14-03-2017 HD- Thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
144/ĐHNN-CTHSSV 02-03-2017 Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016-2017
216/HD-LĐTBXH 20-02-2017 HD- Thực hiện một số hoạt động trọng tâm giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tỉnh TTH năm 2017
84/HD-ĐHNN 16-02-2017 Hướng dẫn áp dụng phần mềm tự học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá NNKC (dành cho giảng viên)
45/HD-BCH 13-02-2017 HD- Thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2017
1656/HD-ĐHH 30-12-2016 HD- Thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật