Tìm thấy 26 văn bản - Hiển thị 26 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
899/ĐHH-KHTC 03-07-2018 Quy định về chế độ kế toán áp dụng chung trong toàn Đại học Huế
606/TB-ĐHH 15-05-2018 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Tự chủ đại học
503/ĐHH-KHTC 26-04-2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tự chủ đại học theo NĐ 16/2015/NĐ-CP
05/NQ-HĐĐH 12-03-2018 Nghị quyết về phương án tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất của Đại học Huế năm 2018
62/QĐ-ĐHNN 11-01-2018 Quyết định về việc quy định mức thu học phí áp dụng đối với các lớp Bằng hai khóa K113 hệ vừa làm vừa học đặt tại TTGDTX Thành phố Đà Nẵng
731/TB-ĐHNN 19-09-2017 Thông báo về việc bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên
648/TB-ĐHNN 25-08-2017 Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2017 - 2018
900/TB-ĐHH 24-07-2017 KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHTC VÀ CSVC QUÝ III 2017
859/ĐHH-KHTC 12-07-2017 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN 2018, GIAI ĐOẠN 2018- 2020
693/QĐ-ĐHH 07-07-2017 BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, ĐHH
793/ĐHH-KHTC 26-06-2017 THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ MỨC ĐÓNG BHXH
449/TB-ĐHNN 14-06-2017 Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đợt 2 và học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 6 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy tại Trường
408/TB-ĐHNN 05-06-2017 Thông báo về việc đối chiếu hồ sơ miễn giảm gia cảnh
405/TB-ĐHNN 02-06-2017 Thông báo về việc thu tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2016-2017(đợt 3)
329/QĐ-ĐHNN 25-05-2017 Quyết định về việc quy định mức thu đóng góp phục vụ tổ chức đoàn, đóng góp" Qũy đối ứng đón tiếp sinh viên nước ngoài" và thu hỗ trợ chi cho cán bộ dẫn đoàn đi và đón đoàn về đối với sinh viên đi thực tập ngắn hạn tại nước ngoài
391/TB-ĐHNN 25-05-2017 Thông báo về việc chốt danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 5, học kỳ II năm học 2016-2017 đợt 2, toàn khóa K10
320/TB-ĐHNN 21-04-2017 Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy tạiTrường
405/ĐHH-KHTC 11-04-2017 Rà soát điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2017-2020
234/TB-ĐHNN 28-03-2017 Thông báo về việc đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2016
186/QĐ-ĐHNN 14-03-2017 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
876/BGDĐT-KHTC 07-03-2017 Hướng dẫn các cơ sở đào tạo sư phạm xác định và đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
107/TB-ĐHNN 22-02-2017 Thông báo về việc thu nợ học phí đối với sinh viên các khoá K9,K10,K11,K12
84/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc quy định mức thu ôn tập tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016
85/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc quy định mức thu tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016
636/BGDĐT-KHTC 21-02-2017 Triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán năm 2015 cuả BGDĐT
1123/QĐ-ĐHNN 31-12-2015 Quyết định về việc ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển tài chính giai đoạn 2016-2020